#084

"Với những người thương yêu mình, thì dù mình có như thế nào cũng là một phần vô cùng quan trọng..
Còn với những người bình thường, thì mình thế nào cũng xong cả thôi.”
...