Apham cũng nghe về vụ trùng tu nhà thờ Đức Bà lâu rồi. Nếu đúng vậy thì mừng lắm.
Việc trùng tu này do nhà thờ và giáo hội thực hiện nên bảo đảm xịn, không lo làm ẩu như các công trình nhà nước làm...