trung quốc là một gì đó rất phức tạp, là nguồn lây lan bệnh dịch ra khắp thế giới.