Bạn chắc là đã xem nát chưa?

http://www.thephoblographer.com/2013/07/16/review-sigma-18-35mm-f1-8-canon-ef/
http://www.thephoblographer.com/2013/01/21/review-sigma-35mm-f1-4-ex-hsm-canon-ef/...