Mình mới mua EPL1 + Jupiter 8 bị xước dăm kính trước, ảnh chụp bị mờ.Giờ chưa post ảnh được.