mình thấy tấm 2 có 1 bác ờ background nhìn khó chịu quá.