Lens Mamiya sekor C 645 45mm F2.8 100k ngày
Lens Mamiya Sekor C 645 C 55mm F2.8 100k ngày
Lens Mamiya Sekor C 645 150mm F4 100k ngày
Lens Mamiya Sekor C 645 210mm F4 100k ngày
Lens Pentax 6x7 135mm F4 Macro 150k ngày
Lens Pentax 6x7 300mm F4 150k ngày
Lens Canon 17-40L F4 USM 100k ngày
Lens Canon 70-200 L F4USM 100k ngày
Lens Canon 50mm F1.8 50k ngày
Qúy (0902641379) LL Zalo khu vực TP.HCM
Thủ tục thuê lens thỏa thuận tùy điều kiện của nguời thuê, tạo điều kiện phù hợp và an toàn cho 2 bên nhất có thể.