Em góp ít ảnh 彼岸花 (Bỉ Ngạn Hoa)

#227
http://farm8.staticflickr.com/7453/9996526894_7c5f513405.jpg

#228.
http://farm4.staticflickr.com/3747/9996662343_200c0fd4f9.jpg

#229....