Tình trạng:

_ Hoạt động: body, lens đang sử dụng đo sáng, auto focus, khẩu khép chính xác

_ Kính trước, sau đẹp mượt mà, không mốc, rễ tre, mù ...; cáp trước

Thể thức đấu giá:

Giá khởi...