Đôi khi bắt gặp chú rắn hổ trên đường đang đói bụng :9:

Bạn ghép bằng cách nào vậy chia sẻ tí đi