Tấm đầu tiên hơi bị ảo mà cứ có cảm giác cô đơn sao ấy