Gần đây XL thấy có rất nhiều thành viên spam lung lung không có ý nghĩa vào các topic Việc tìm người / Người tìm việc. Những việc này cần chấm dứt sớm.

Mục tiêu duy nhất mà vnphoto mở box Việc tìm...