Thú vị nhỉ. Bác post 800 lần mà chưa có cái hình nào sao.