Cần tìm người hướng dẫn đào tạo photo, có thể theo phụ hậu cần vào tối các ngày và nguyên ngày chủ nhật, không cần lương chỉ cần phụ cấp. Có ai sẵn lòng thì liên lạc với e sdt: 0767893144.