mình cũng có 1 tấm trên máy bay mà kg biết post thế nào