Có ông maycatang đang có máy, để hỏi ông bán thanh lý thôi.