Góp vui với anh Dương, ảnh quê em.
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/26951744_2020652848216683_4298775023505832693_o.jpg?_nc_cat=0&oh=9205ee5b8554d90ce43b447484a86fa4&oe=5BADCB90...