Còn thiếu vấn đề quan trọng là nơi chơi flycam có thuộc khu vực cấm bay không?