Em khoái fly cam từ lâu, nhưng đọc thấy muốn bay phải xin giấy phép rất lằng nhằng, nên đắn đo mãi cuối cùng vẫn chưa dám mua.