Tấm #432 trường ảnh đẹp quá. Cơ mà sao anh từ EM10II xuống EM10 vậy?