Ảnh bác có hồn lắm. Em cũng đang tập tành thể loại B&W này, chừng nào đủ post sẽ góp vui cùng bác.