PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

phucphamh
12-02-2019, 12:04 PM
https://i.imgur.com/klZpDaz.jpg?1

phucphamh
12-02-2019, 03:28 PM
https://i.imgur.com/TYVz1td.jpg?1

phucphamh
12-02-2019, 05:54 PM
https://i.imgur.com/5T1haZ2.jpg

phucphamh
13-02-2019, 06:39 AM
https://i.imgur.com/arq5vk0.jpg?1

phucphamh
13-02-2019, 10:48 AM
https://i.imgur.com/FO2CLIS.jpg

phucphamh
13-02-2019, 03:25 PM
https://i.imgur.com/2CKYk8X.jpg?1

phucphamh
13-02-2019, 07:22 PM
https://i.imgur.com/BeiX5sz.jpg?1

phucphamh
14-02-2019, 05:08 AM
https://i.imgur.com/DEwkIco.jpg?1

phucphamh
14-02-2019, 12:34 PM
https://i.imgur.com/hEexXV4.jpg?1

phucphamh
14-02-2019, 08:19 PM
https://i.imgur.com/DEtt4WD.jpg?1

phucphamh
15-02-2019, 05:04 AM
https://i.imgur.com/pCsLZYg.jpg

phucphamh
15-02-2019, 02:35 PM
https://i.imgur.com/FfLTqO5.jpg?1

phucphamh
15-02-2019, 05:36 PM
https://i.imgur.com/UWXZGGU.jpg?1

phucphamh
16-02-2019, 06:59 AM
https://i.imgur.com/Xzaw0ZJ.jpg?1

danhthangvn
16-02-2019, 07:35 AM
Bác phucphamh nhiều gơ xinh thế, xem mãi không thấy hết.

phucphamh
16-02-2019, 10:47 AM
Bác phucphamh nhiều gơ xinh thế, xem mãi không thấy hết.

Em đi off nhóm đó bác, hihi. Thanks bác nhé!

https://i.imgur.com/nKaEdPd.jpg

phucphamh
16-02-2019, 03:43 PM
https://i.imgur.com/Oc6S43u.jpg?1

phucphamh
16-02-2019, 09:06 PM
https://i.imgur.com/HXx1gyW.jpg

phucphamh
17-02-2019, 06:22 AM
https://i.imgur.com/r45a01J.jpg?1

phucphamh
17-02-2019, 06:50 PM
https://i.imgur.com/3OkBCbm.jpg?1

phucphamh
18-02-2019, 05:53 AM
https://i.imgur.com/qAPMZGT.jpg?1

phucphamh
18-02-2019, 12:44 PM
https://i.imgur.com/bdYfxlR.jpg?1

phucphamh
18-02-2019, 04:41 PM
https://i.imgur.com/RpDSsre.jpg?1

phucphamh
18-02-2019, 07:26 PM
https://i.imgur.com/9gTgH74.jpg

phucphamh
19-02-2019, 05:25 AM
https://i.imgur.com/ZcEJvwP.jpg?1

phucphamh
19-02-2019, 09:56 AM
https://i.imgur.com/DMIxleQ.jpg?1

phucphamh
19-02-2019, 04:48 PM
https://i.imgur.com/9hDwNs3.jpg?1

phucphamh
20-02-2019, 05:17 AM
https://i.imgur.com/H0UaRjM.jpg?1

phucphamh
20-02-2019, 11:39 AM
https://i.imgur.com/C8VD2NL.jpg?1

phucphamh
20-02-2019, 03:20 PM
https://i.imgur.com/3vw1p0G.jpg?1

phucphamh
20-02-2019, 07:35 PM
https://i.imgur.com/AEKtVg6.jpg

phucphamh
20-02-2019, 11:05 PM
https://i.imgur.com/WTW4elQ.jpg?1

phucphamh
21-02-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/L119ztI.jpg?1

phucphamh
21-02-2019, 09:10 AM
https://i.imgur.com/BPe90AC.jpg?1

phucphamh
21-02-2019, 03:11 PM
https://i.imgur.com/HNEPWga.jpg?1

phucphamh
21-02-2019, 11:01 PM
https://i.imgur.com/VuHh2qd.jpg?1

phucphamh
22-02-2019, 05:00 AM
https://i.imgur.com/6BaQePw.jpg?1

phucphamh
22-02-2019, 07:37 PM
https://i.imgur.com/9JDCaqb.jpg?1

phucphamh
22-02-2019, 10:49 PM
https://i.imgur.com/SLYqy2w.jpg?1

phucphamh
23-02-2019, 12:05 AM
https://i.imgur.com/Mr9xq2G.jpg?1

phucphamh
23-02-2019, 05:41 AM
https://i.imgur.com/qF6XhDe.jpg?1

phucphamh
23-02-2019, 05:52 PM
https://i.imgur.com/vb8xgaB.jpg?1

phucphamh
23-02-2019, 10:28 PM
https://i.imgur.com/1nXTI4l.jpg?1

phucphamh
24-02-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/kh0hTZR.jpg?1

phucphamh
24-02-2019, 08:20 PM
https://i.imgur.com/D7qXeSu.jpg?1

phucphamh
24-02-2019, 10:53 PM
https://i.imgur.com/R1DcLDf.jpg?1

phucphamh
25-02-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/vs0gxqd.jpg?1

phucphamh
25-02-2019, 07:32 AM
https://i.imgur.com/QGLrdgY.jpg?1

phucphamh
25-02-2019, 02:35 PM
https://i.imgur.com/pQ1QSqx.jpg?1

phucphamh
25-02-2019, 05:18 PM
https://i.imgur.com/iIwi7PD.jpg?1

phucphamh
26-02-2019, 07:31 AM
https://i.imgur.com/yYmJQ2P.jpg?1

phucphamh
26-02-2019, 10:16 AM
https://i.imgur.com/iOOP8YB.jpg?1

phucphamh
26-02-2019, 02:47 PM
https://i.imgur.com/X1HxufS.jpg?1

phucphamh
26-02-2019, 04:44 PM
https://i.imgur.com/cE5hMno.jpg?1

phucphamh
26-02-2019, 06:18 PM
https://i.imgur.com/mWzlm64.jpg?1

phucphamh
27-02-2019, 06:38 AM
https://i.imgur.com/qqgxixE.jpg?1

phucphamh
27-02-2019, 07:46 PM
https://i.imgur.com/rPl2gqj.jpg?1

phucphamh
28-02-2019, 09:17 AM
https://i.imgur.com/nHmLbeC.jpg?1

phucphamh
28-02-2019, 11:21 AM
https://i.imgur.com/uY5n5OA.jpg?1

phucphamh
28-02-2019, 06:50 PM
https://i.imgur.com/XKR23yC.jpg?1

phucphamh
28-02-2019, 09:11 PM
https://i.imgur.com/J3akR1h.jpg?1

phucphamh
28-02-2019, 11:19 PM
https://i.imgur.com/3cz8JWa.jpg?1

phucphamh
01-03-2019, 07:37 AM
https://i.imgur.com/bzXnhhH.jpg?1

phucphamh
01-03-2019, 10:04 AM
https://i.imgur.com/z4P0xpV.jpg?1

phucphamh
01-03-2019, 07:02 PM
https://i.imgur.com/XWsSjt4.jpg?1

phucphamh
01-03-2019, 10:42 PM
https://i.imgur.com/dIZLlhk.jpg?1

phucphamh
02-03-2019, 06:44 AM
https://i.imgur.com/ZWeyXe7.jpg?1

phucphamh
02-03-2019, 07:10 AM
https://i.imgur.com/YMtycLG.jpg?1

phucphamh
02-03-2019, 09:18 AM
https://i.imgur.com/XR7nL5G.jpg?1

phucphamh
02-03-2019, 06:33 PM
https://i.imgur.com/8GSEr1Q.jpg?1

phucphamh
02-03-2019, 10:50 PM
https://i.imgur.com/ovappQo.jpg?1

phucphamh
03-03-2019, 07:23 AM
https://i.imgur.com/jZ3wpyI.jpg?1

phucphamh
03-03-2019, 01:21 PM
https://i.imgur.com/Qi8w1ji.jpg?1

phucphamh
03-03-2019, 04:28 PM
https://i.imgur.com/chpYZfP.jpg?1

phucphamh
03-03-2019, 08:03 PM
https://i.imgur.com/zzucxJ5.jpg?1

phucphamh
04-03-2019, 07:34 AM
https://i.imgur.com/WktFOz6.jpg?1

phucphamh
04-03-2019, 10:00 AM
https://i.imgur.com/wgwkwKX.jpg?1

phucphamh
04-03-2019, 05:47 PM
https://i.imgur.com/UBhGxd7.jpg?1

phucphamh
04-03-2019, 10:57 PM
https://i.imgur.com/zvM9bG3.jpg?1

phucphamh
05-03-2019, 07:00 AM
https://i.imgur.com/az2LgbV.jpg?1

phucphamh
05-03-2019, 07:14 PM
https://i.imgur.com/9GHlqae.jpg?1

phucphamh
05-03-2019, 10:22 PM
https://i.imgur.com/uEECrRx.jpg?1

phucphamh
06-03-2019, 07:21 AM
https://i.imgur.com/QxfwvEt.jpg?1

phucphamh
06-03-2019, 10:26 AM
https://i.imgur.com/lKxWw3v.jpg?1

phucphamh
06-03-2019, 08:49 PM
https://i.imgur.com/JPdqYs7.jpg?1

phucphamh
07-03-2019, 08:32 AM
https://i.imgur.com/sYTABdQ.jpg?1

phucphamh
07-03-2019, 12:22 PM
https://i.imgur.com/jxVeRwA.jpg?1

phucphamh
07-03-2019, 02:02 PM
https://i.imgur.com/L7mDSac.jpg?1

phucphamh
08-03-2019, 08:40 AM
https://i.imgur.com/VMwLEUX.jpg?1

phucphamh
08-03-2019, 11:13 AM
https://i.imgur.com/xZex9fs.jpg?1

phucphamh
08-03-2019, 05:48 PM
https://i.imgur.com/8Ukiu1P.jpg?1

phucphamh
08-03-2019, 09:14 PM
https://i.imgur.com/WQKxjjE.jpg?1

phucphamh
08-03-2019, 10:53 PM
https://i.imgur.com/W3NYwTS.jpg?1

phucphamh
09-03-2019, 12:25 PM
https://i.imgur.com/ZbaUXoo.jpg?1

phucphamh
09-03-2019, 07:39 PM
https://i.imgur.com/0NX0vyZ.jpg?1

Haisokool
09-03-2019, 09:10 PM
Mới cầm thử d610 đc 1 ngày chưa quen lắm các bác
https://farm8.staticflickr.com/7868/47275045842_d7a81a1fd9_k.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7919/47327507651_475ab76756_k.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7842/33451780878_db2b919400_k.jpg

phucphamh
10-03-2019, 07:32 AM
https://i.imgur.com/rOOG4yO.jpg?1

Antonio Trần
10-03-2019, 11:00 PM
Mới cầm thử d610 đc 1 ngày chưa quen lắm các bác

Ảnh trong trẻo nét quá có phải bác dùng 70-200 phải ko ạ :biggrin:

phucphamh
11-03-2019, 07:17 AM
https://i.imgur.com/gOn7tHp.jpg?1

phucphamh
11-03-2019, 11:46 AM
https://i.imgur.com/stKdu6n.jpg?1

phucphamh
11-03-2019, 03:50 PM
https://i.imgur.com/uRwI9wN.jpg?1

phucphamh
11-03-2019, 06:36 PM
https://i.imgur.com/c2XOBI7.jpg?1

phucphamh
11-03-2019, 09:04 PM
https://i.imgur.com/QHwiU8M.jpg?1

phucphamh
11-03-2019, 11:11 PM
https://i.imgur.com/j5aCvBL.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/JxrUmKM.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 05:38 AM
https://i.imgur.com/N5w1eyf.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 09:37 AM
https://i.imgur.com/prAJVpa.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 11:49 AM
https://i.imgur.com/OepR69P.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 03:25 PM
https://i.imgur.com/OiwXFwO.jpg?1

phucphamh
12-03-2019, 08:20 PM
https://i.imgur.com/DomXwkh.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 12:22 AM
https://i.imgur.com/N39C94q.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 05:17 AM
https://i.imgur.com/F5Kq2Dq.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 09:01 AM
https://i.imgur.com/tjAJs8A.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 10:37 AM
https://i.imgur.com/0nUYX7H.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 03:35 PM
https://i.imgur.com/IwMW2UN.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 07:40 PM
https://i.imgur.com/MwZ8VF0.jpg?1

phucphamh
13-03-2019, 11:05 PM
https://i.imgur.com/NL8jFL0.jpg?1

phucphamh
14-03-2019, 05:09 AM
https://i.imgur.com/GI8wTnX.jpg?1

phucphamh
14-03-2019, 11:36 AM
https://i.imgur.com/u2HjQAI.jpg?1

phucphamh
14-03-2019, 03:17 PM
https://i.imgur.com/URzT8zk.jpg?1

phucphamh
14-03-2019, 10:12 PM
https://i.imgur.com/3FRBTmI.jpg?1

phucphamh
15-03-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/u7hgmce.jpg?1

phucphamh
15-03-2019, 12:11 PM
https://i.imgur.com/6CPKn04.jpg?1

phucphamh
15-03-2019, 03:33 PM
https://i.imgur.com/63l07mJ.jpg?1

phucphamh
15-03-2019, 07:28 PM
https://i.imgur.com/2bN3ZsO.jpg?1

phucphamh
16-03-2019, 05:06 AM
https://i.imgur.com/OWPXFlx.jpg?1

phucphamh
16-03-2019, 07:12 PM
https://i.imgur.com/4UM8c8R.jpg?1

phucphamh
17-03-2019, 05:10 AM
https://i.imgur.com/bSTH9Wb.jpg?1

phucphamh
17-03-2019, 07:15 PM
https://i.imgur.com/SBNhX1Y.jpg?1

phucphamh
18-03-2019, 12:09 AM
https://i.imgur.com/IfgnLMW.jpg?1

phucphamh
18-03-2019, 05:14 AM
https://i.imgur.com/rAndyxa.jpg?1

phucphamh
18-03-2019, 09:30 AM
https://i.imgur.com/MUUVQmN.jpg?1

phucphamh
18-03-2019, 10:04 AM
https://i.imgur.com/7pBEVGI.jpg?1

phucphamh
18-03-2019, 04:30 PM
https://i.imgur.com/FCUWebZ.jpg?1

petertruong83
18-03-2019, 04:42 PM
màu sắc ra nhẹ nhàng đẹp quá!

phucphamh
18-03-2019, 04:57 PM
màu sắc ra nhẹ nhàng đẹp quá!

Cám ơn @petertruong83 nhé!


https://i.imgur.com/SBPQ2aL.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 06:35 AM
https://i.imgur.com/mGpbUpu.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 07:13 AM
https://i.imgur.com/5SR2EQe.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 09:59 AM
https://i.imgur.com/5ZLzcg3.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 11:05 AM
https://i.imgur.com/NWxwDgR.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 01:36 PM
https://i.imgur.com/oEY8Tja.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 07:00 PM
https://i.imgur.com/qpTR4cf.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 09:15 PM
https://i.imgur.com/y6iXXeR.jpg?1

phucphamh
19-03-2019, 11:13 PM
https://i.imgur.com/THiA6eR.jpg?1

phucphamh
20-03-2019, 06:27 AM
https://i.imgur.com/NAFWwxq.jpg?1

phucphamh
20-03-2019, 05:36 PM
https://i.imgur.com/ypDUrHW.jpg?1

phucphamh
20-03-2019, 06:33 PM
https://i.imgur.com/SBgatok.jpg?1

phucphamh
21-03-2019, 07:28 AM
https://i.imgur.com/OT7WQWv.jpg?1

phucphamh
21-03-2019, 09:40 AM
https://i.imgur.com/QRAEkCk.jpg?1

phucphamh
21-03-2019, 05:06 PM
https://i.imgur.com/qfM9Cow.jpg?1

phucphamh
21-03-2019, 07:49 PM
https://i.imgur.com/IfWM4Pb.jpg?1

phucphamh
21-03-2019, 11:09 PM
https://i.imgur.com/fRCCwUT.jpg?1

phucphamh
22-03-2019, 10:24 AM
https://i.imgur.com/zGQCk9e.jpg?1

phucphamh
22-03-2019, 06:50 PM
https://i.imgur.com/8YFaqe5.jpg?1

phucphamh
23-03-2019, 02:22 PM
https://i.imgur.com/LdtuRPP.jpg?1

phucphamh
23-03-2019, 03:32 PM
https://i.imgur.com/qbv8kNv.jpg?1

phucphamh
23-03-2019, 06:27 PM
https://i.imgur.com/IBY1z4F.jpg?1

phucphamh
24-03-2019, 07:55 AM
https://i.imgur.com/e7ZuzEq.jpg?1

phucphamh
24-03-2019, 12:01 PM
https://i.imgur.com/FBxvkb9.jpg?1

hwman
24-03-2019, 01:09 PM
https://i.imgur.com/FBxvkb9.jpg?1

Hic phì nhiêu quá bác :). Mình cũng có 1 chú D610 nhưng lâu rồi gần như không chụp do công việc lu bù, dạo này muốn quay trở lại với nghiệp chụp choẹt. Trong tay hiện có duy nhất len Tamron 24-70, định mua thêm 1 len Tele nữa, bác cho hỏi mua len nào bây giờ. Budget có hạn lên cần len ngon bổ rẻ, len for cũng được. Đã thử Gúc nhưng ý kiến trên mạng thiên hình vạn trạng quá nên giờ không biết đầu tư thế nào, mình chủ yếu chụp ảnh gia đình, đi chơi chụp phong cảnh và cần tý tele để bắn trộm từ xa là chính.

phucphamh
24-03-2019, 05:01 PM
Hic phì nhiêu quá bác :). Mình cũng có 1 chú D610 nhưng lâu rồi gần như không chụp do công việc lu bù, dạo này muốn quay trở lại với nghiệp chụp choẹt. Trong tay hiện có duy nhất len Tamron 24-70, định mua thêm 1 len Tele nữa, bác cho hỏi mua len nào bây giờ. Budget có hạn lên cần len ngon bổ rẻ, len for cũng được. Đã thử Gúc nhưng ý kiến trên mạng thiên hình vạn trạng quá nên giờ không biết đầu tư thế nào, mình chủ yếu chụp ảnh gia đình, đi chơi chụp phong cảnh và cần tý tele để bắn trộm từ xa là chính.

Mình thì chưa xài tele nên cũng không rành nữa bác vì đang xài fix cho gọn nhẹ.


https://i.imgur.com/Z9XZXOS.jpg?1

phucphamh
25-03-2019, 10:04 AM
https://i.imgur.com/CrF0l1b.jpg?1

phucphamh
25-03-2019, 06:22 PM
https://i.imgur.com/6uDqB1y.jpg?1

phucphamh
26-03-2019, 07:31 AM
https://i.imgur.com/pGHEIek.jpg?1

phucphamh
26-03-2019, 10:30 AM
https://i.imgur.com/FP2cLu5.jpg?1

phucphamh
26-03-2019, 08:22 PM
https://i.imgur.com/NqsdGdq.jpg?1

phucphamh
27-03-2019, 06:47 AM
https://i.imgur.com/I9uAnc2.jpg?1

phucphamh
27-03-2019, 06:25 PM
https://i.imgur.com/Tmin7xU.jpg?1

petertruong83
28-03-2019, 07:40 AM
Mỗi năm thread càng đổi mới :) về cả chất lượng lẫn số lượng :)
Chúc thread D610 ngày càng lớn mạnh :)

Ảnh đẹp lắm bác PP ạ :)

phucphamh
28-03-2019, 08:28 AM
Mỗi năm thread càng đổi mới :) về cả chất lượng lẫn số lượng :)
Chúc thread D610 ngày càng lớn mạnh :)

Ảnh đẹp lắm bác PP ạ :)

Cám ơn bác @petertruong83 động viên ạ!


https://i.imgur.com/QVoObNe.jpg?1

phucphamh
28-03-2019, 08:54 PM
https://i.imgur.com/pIdjTgp.jpg?1

phucphamh
29-03-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/aINw7qM.jpg?1

phucphamh
29-03-2019, 07:42 AM
https://i.imgur.com/tQK4L4Q.jpg?1

phucphamh
29-03-2019, 12:58 PM
https://i.imgur.com/onHJaYu.jpg?1

phucphamh
29-03-2019, 07:18 PM
https://i.imgur.com/e0kw5bV.jpg?1

phucphamh
30-03-2019, 08:20 AM
https://i.imgur.com/X8XGKCs.jpg?1

phucphamh
30-03-2019, 10:19 AM
https://i.imgur.com/A1R2AFw.jpg?1

phucphamh
30-03-2019, 05:02 PM
https://i.imgur.com/X244aA5.jpg?1

phucphamh
31-03-2019, 06:31 AM
https://i.imgur.com/Uww0HVB.jpg?1

phucphamh
31-03-2019, 10:42 PM
https://i.imgur.com/1cqpDgl.jpg?1

phucphamh
01-04-2019, 07:21 AM
https://i.imgur.com/i3ROStH.jpg?1

phucphamh
01-04-2019, 09:20 AM
https://i.imgur.com/IHiFn5F.jpg?1

phucphamh
01-04-2019, 11:52 AM
https://i.imgur.com/hX4UMYi.jpg?1

phucphamh
01-04-2019, 03:38 PM
https://i.imgur.com/GJZJCZy.jpg?1

phucphamh
01-04-2019, 08:27 PM
https://i.imgur.com/wQM42nT.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 04:59 AM
https://i.imgur.com/MeWM11N.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 09:20 AM
https://i.imgur.com/t6EToAt.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 10:44 AM
https://i.imgur.com/nVypQ8G.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 03:46 PM
https://i.imgur.com/ybOydfx.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 06:41 PM
https://i.imgur.com/PUFE9iJ.jpg?1

phucphamh
02-04-2019, 10:54 PM
https://i.imgur.com/koRKQre.jpg

phucphamh
03-04-2019, 05:02 AM
https://i.imgur.com/dCmjwGQ.jpg?1

phucphamh
03-04-2019, 11:39 AM
https://i.imgur.com/dqL1CmJ.jpg?1

phucphamh
03-04-2019, 04:29 PM
https://i.imgur.com/S4axUlt.jpg?1

phucphamh
03-04-2019, 07:27 PM
https://i.imgur.com/LVgfIyD.jpg?1

phucphamh
03-04-2019, 11:03 PM
https://i.imgur.com/yja3KJN.jpg?1

phucphamh
04-04-2019, 05:10 AM
https://i.imgur.com/DmxT09w.jpg?1

phucphamh
04-04-2019, 09:20 AM
https://i.imgur.com/B7k9fw0.jpg?1

phucphamh
04-04-2019, 03:47 PM
https://i.imgur.com/1YFTp9K.jpg?1

phucphamh
04-04-2019, 07:59 PM
https://i.imgur.com/OPpMzmn.jpg?1

phucphamh
05-04-2019, 04:56 AM
https://i.imgur.com/knvGFEw.jpg?1

phucphamh
05-04-2019, 09:33 AM
https://i.imgur.com/bpPBSOz.jpg?1

phucphamh
05-04-2019, 03:15 PM
https://i.imgur.com/Suf7GON.jpg?1

phucphamh
05-04-2019, 08:03 PM
https://i.imgur.com/tDV5amg.jpg?1

phucphamh
06-04-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/0m6KKUF.jpg?1

phucphamh
06-04-2019, 10:46 AM
https://i.imgur.com/elft2ne.jpg?1

phucphamh
06-04-2019, 02:56 PM
https://i.imgur.com/dvhETzd.jpg?1

phucphamh
06-04-2019, 07:44 PM
https://i.imgur.com/4pRf8xd.jpg?1

phucphamh
07-04-2019, 05:20 AM
https://i.imgur.com/o9c4Rci.jpg?1

phucphamh
07-04-2019, 07:54 PM
https://i.imgur.com/hGqZEdd.jpg?1

phucphamh
07-04-2019, 10:36 PM
https://i.imgur.com/Axn0Wxt.jpg?1

phucphamh
08-04-2019, 05:40 AM
https://i.imgur.com/quZuoqd.jpg?1

phucphamh
08-04-2019, 09:01 AM
https://i.imgur.com/vNFpedS.jpg?1

phucphamh
08-04-2019, 03:16 PM
https://i.imgur.com/Rk7bK6t.jpg?1

phucphamh
08-04-2019, 05:39 PM
https://i.imgur.com/rDP2sAV.jpg?1

phucphamh
09-04-2019, 07:40 AM
https://i.imgur.com/HyzplBh.jpg?2

phucphamh
09-04-2019, 09:36 AM
https://i.imgur.com/f9PjitN.jpg?1

phucphamh
09-04-2019, 12:20 PM
https://i.imgur.com/WLcRS4d.jpg?1

phucphamh
09-04-2019, 04:13 PM
https://i.imgur.com/nW4EJUP.jpg?1

phucphamh
09-04-2019, 05:01 PM
https://i.imgur.com/bjZvYMd.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 07:43 AM
https://i.imgur.com/dILpBtw.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 08:57 AM
https://i.imgur.com/eiZ2IsS.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 09:53 AM
https://i.imgur.com/tZsvMtO.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 05:26 PM
https://i.imgur.com/MF2EBVp.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 08:05 PM
https://i.imgur.com/dZ6QbgK.jpg?1

phucphamh
10-04-2019, 11:13 PM
https://i.imgur.com/NFkbBZS.jpg?1

phucphamh
11-04-2019, 07:35 AM
https://i.imgur.com/lqEl1IS.jpg?1

phucphamh
11-04-2019, 08:11 PM
https://i.imgur.com/JcV0Y8N.jpg?1

phucphamh
12-04-2019, 09:41 AM
https://i.imgur.com/0BlVnsZ.jpg?1

phucphamh
12-04-2019, 12:53 PM
https://i.imgur.com/wm7GApH.jpg?1

phucphamh
12-04-2019, 06:10 PM
https://i.imgur.com/i9txLt1.jpg?1

phucphamh
12-04-2019, 11:39 PM
https://i.imgur.com/1Bd0K5t.jpg?1

phucphamh
13-04-2019, 07:27 AM
https://i.imgur.com/WrO17jb.jpg?1

phucphamh
13-04-2019, 03:28 PM
https://i.imgur.com/nDp3BxV.jpg?1

phucphamh
13-04-2019, 08:01 PM
https://i.imgur.com/IPg8eNg.jpg?1

phucphamh
13-04-2019, 11:07 PM
https://i.imgur.com/Ci7fjVb.jpg?1

phucphamh
14-04-2019, 07:11 AM
https://i.imgur.com/ERItuhb.jpg?1

phucphamh
14-04-2019, 12:43 PM
https://i.imgur.com/jmFNHT7.jpg?1

phucphamh
14-04-2019, 07:08 PM
https://i.imgur.com/dcFGoLi.jpg?1

phucphamh
15-04-2019, 11:09 AM
https://i.imgur.com/Ar4i3et.jpg?1

phucphamh
15-04-2019, 05:11 PM
https://i.imgur.com/srI9gjn.jpg?1

phucphamh
15-04-2019, 08:55 PM
https://i.imgur.com/hPj3tht.jpg?1

phucphamh
16-04-2019, 09:27 AM
https://i.imgur.com/d1VY9M0.jpg?1

phucphamh
16-04-2019, 07:25 PM
https://i.imgur.com/9R6lih4.jpg?1

phucphamh
17-04-2019, 06:53 AM
https://i.imgur.com/WxS7WN1.jpg?1

phucphamh
17-04-2019, 05:28 PM
https://i.imgur.com/XDsRfOg.jpg?1

phucphamh
17-04-2019, 08:53 PM
https://i.imgur.com/DdXXJaB.jpg?1

phucphamh
18-04-2019, 07:02 AM
https://i.imgur.com/GNcwDMu.jpg?1

phucphamh
18-04-2019, 03:29 PM
https://i.imgur.com/dQtabU8.jpg?1

phucphamh
18-04-2019, 05:44 PM
https://i.imgur.com/Z71GzvJ.jpg?1