PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24

phucphamh
29-08-2020, 06:29 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/3B28DFDD-8F32-4623-9144-8E474E47F924.jpg

phucphamh
29-08-2020, 06:30 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/1AB6446E-81C8-421A-AA24-20ACDF06EFD8.jpg

phucphamh
29-08-2020, 09:00 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/13CFBCDE-AB3C-4B83-9224-5EE10A6FD5E0.jpg

khanhjin
29-08-2020, 09:22 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/13CFBCDE-AB3C-4B83-9224-5EE10A6FD5E0.jpg

Mẫu xinh quá bác ơi :19::19::19::19:

phucphamh
29-08-2020, 10:31 AM
https://i.imgur.com/XWSQemP.jpg

phucphamh
29-08-2020, 11:15 AM
https://i.imgur.com/4WNZoD1.jpg

phucphamh
29-08-2020, 12:52 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/270A8BEB-1B2A-46AF-980A-603E62235B5F.jpg

phucphamh
29-08-2020, 12:58 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/E236659E-E405-4559-BA7B-C0C235726A4A.jpg

phucphamh
29-08-2020, 01:01 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/29/88123DB4-B40F-4192-86BB-3875BB131302.jpg

phucphamh
29-08-2020, 05:56 PM
https://i.imgur.com/bUVEpn1.jpg

phucphamh
30-08-2020, 06:44 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/30/539D0E51-EC65-4EE9-95DA-0780F51422EC.jpg

phucphamh
30-08-2020, 08:04 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/30/C43E49CA-A874-4C60-8352-4D7E3175ACA9.jpg

phucphamh
30-08-2020, 11:25 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/30/8E4117E2-21AA-4C2D-9D85-3552FA0F2750.jpg

phucphamh
30-08-2020, 03:25 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/30/2AF1C46C-2AE6-4C31-8375-B2A3554A266B.jpg

phucphamh
31-08-2020, 06:15 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/31/8F5D195F-8566-4EB9-9B96-7A183C25ABFB.jpg

phucphamh
31-08-2020, 09:20 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/31/D6C928E4-F33F-4946-952F-D6566B64CDE7.jpg

phucphamh
31-08-2020, 12:04 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/31/45764532-DF75-4CE7-A77D-77133DEAC453.jpg

phucphamh
31-08-2020, 02:28 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/31/C791FC13-BE30-4AE7-8FBE-8D04D9CEB1FC.jpg

phucphamh
31-08-2020, 07:13 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/31/98604260-13EE-478F-82EB-AF79BF8BF80F.jpg

phucphamh
01-09-2020, 06:12 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/01/A41AA65D-316A-4093-97F7-0E78EFD2192B.jpg

phucphamh
01-09-2020, 11:44 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/01/D13ACC50-9574-4FB7-888F-22EC1819CF4A.jpg

phucphamh
01-09-2020, 05:57 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/01/217D4660-9DF7-4F62-A32B-4E63803CA9C9.jpg

phucphamh
02-09-2020, 06:27 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/02/8E818A87-44D6-4784-8C36-DCBB1696C731.jpg

phucphamh
02-09-2020, 08:17 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/02/48CBC0E0-2948-46B1-876F-C8963022F225.jpg

phucphamh
02-09-2020, 03:12 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/02/EDAD897D-1C9F-48A2-ABC7-85CFACB61DAC.jpg

phucphamh
02-09-2020, 08:19 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/02/176431B4-2CE4-4648-88A4-3A4267DA9F9F.jpg

phucphamh
03-09-2020, 06:16 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/03/A924AE7A-3D7A-42E5-B9AB-39610960ACD9.jpg

phucphamh
03-09-2020, 10:58 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/03/89AB68DC-DD57-4653-85D1-374A9A316E78.jpg

phucphamh
03-09-2020, 01:12 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/03/39EE4D0A-2787-4349-B184-529F89AC5B86.jpg

phucphamh
03-09-2020, 06:28 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/03/2B713DE5-8E86-44CF-84E6-FF438288A6F0.jpg

phucphamh
04-09-2020, 06:18 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/04/D8C00DEA-8D36-483D-8EBC-FAB210B063E2.jpg

phucphamh
04-09-2020, 08:21 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/04/BDED07AA-9A90-438F-BCE8-BD75C7386DF5.jpg

phucphamh
04-09-2020, 11:29 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/04/267DB2D0-FBCB-409F-BBAD-662C3D1EDABC.jpg

phucphamh
04-09-2020, 10:51 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/04/21A306E5-FFEC-40CC-B190-5D49AF35F180.jpg

phucphamh
05-09-2020, 05:59 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/05/C0BDE6AB-8324-4EBE-A4DA-71026DD72642.jpg

phucphamh
05-09-2020, 07:52 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/05/451B0030-343C-44F1-BD58-08EA9013E987.jpg

phucphamh
06-09-2020, 05:49 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/719A1E85-7568-4FAA-BD5C-BD19369EC961.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wkwcst)

phucphamh
06-09-2020, 12:08 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/0E155EF8-0798-4AAB-9DCA-0188FAD16FA5.jpg

phucphamh
06-09-2020, 02:46 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/AFD31EF8-0A51-4821-A031-03BF41A6729C.jpg

phucphamh
06-09-2020, 06:03 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/78E2CE81-55A1-416D-9B56-1DE366D760D9.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wxBqOC)

phucphamh
06-09-2020, 06:09 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/B77D067B-4FA9-4922-844A-1765A0B5535C.jpg

phucphamh
06-09-2020, 09:50 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/1D526030-56F8-4A69-919F-21EA51D1C9BC.jpg

phucphamh
06-09-2020, 10:50 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/06/4F4A295C-4E59-4D36-84DC-6B876322AE56.md.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wBl1c8)

phucphamh
07-09-2020, 10:47 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/07/7B7F4B65-A653-443D-93C5-50FC16D14EFC.jpg

phucphamh
07-09-2020, 05:03 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/07/B73A6674-92A9-473E-A5C5-E65C5962FC44.jpg

phucphamh
07-09-2020, 10:18 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/07/B4597E06-AB4B-4943-A799-55C2D21DB1FC.jpg

phucphamh
08-09-2020, 05:14 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/08/98C2F32E-5894-45D9-9DFB-3B4648FD49BF.jpg

phucphamh
08-09-2020, 09:03 AM
https://i.imgur.com/yrK8yIm.jpg

phucphamh
08-09-2020, 11:12 AM
https://i.imgur.com/Qng6bnm.jpg

phucphamh
08-09-2020, 01:09 PM
https://i.imgur.com/e06q6L2.jpg

phucphamh
08-09-2020, 03:39 PM
https://i.imgur.com/8EaoGZY.jpg

phucphamh
08-09-2020, 07:39 PM
https://i.imgur.com/xkMDbYR.jpg

phucphamh
08-09-2020, 07:51 PM
https://i.imgur.com/F53H41o.jpg

phucphamh
09-09-2020, 05:24 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/09/1817744E-C27B-4299-AFE0-95F385159C58.jpg

phucphamh
09-09-2020, 11:31 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/09/16CEE346-CF97-4DE9-BC18-A353144F058C.jpg

phucphamh
09-09-2020, 02:17 PM
https://i.imgur.com/KdoH4kp.jpg

phucphamh
09-09-2020, 06:12 PM
https://i.imgur.com/OfdhMB9.jpg

phucphamh
09-09-2020, 06:18 PM
https://i.imgur.com/k20sguI.jpg

phucphamh
09-09-2020, 06:19 PM
https://i.imgur.com/3lhVx0Q.jpg

phucphamh
09-09-2020, 06:40 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/09/E2918812-895D-4D6A-BC94-DF4E43383115.jpg

phucphamh
09-09-2020, 06:41 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/09/E0C89BB0-FE89-4515-B371-A24ED0606336.jpg

phucphamh
09-09-2020, 10:46 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/09/8A7E2011-8A7E-46AB-9701-83F3D88C40D6.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:20 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/6501C182-CF32-497F-A0A5-CA5C1D3DF326.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:24 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/7713C3A0-B5EF-4F9A-B6A9-01376152C315.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:25 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/E387651F-42D3-4B2F-BC43-3EE31CA43B38.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:28 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/F3409296-5256-45FF-946A-E38B04B7C0EC.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:32 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/43BD1248-42C5-463D-A38F-21001FD16E03.jpg

phucphamh
10-09-2020, 05:34 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/B8C409B4-B757-46BF-9E0D-2DE8432F26C5.jpg

phucphamh
10-09-2020, 10:03 AM
https://i.imgur.com/Z2l49Za.jpg

phucphamh
10-09-2020, 10:04 AM
https://i.imgur.com/5XiqK5p.jpg

phucphamh
10-09-2020, 12:11 PM
https://i.imgur.com/dA5tlcR.jpg

phucphamh
10-09-2020, 02:58 PM
https://i.imgur.com/gAg5OG1.jpg

phucphamh
10-09-2020, 06:09 PM
https://i.imgur.com/CEjriZk.jpg

phucphamh
10-09-2020, 10:18 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/10/5FC49163-D8BD-4842-8E03-8D2498DF19D4.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wQsV2p)

phucphamh
11-09-2020, 05:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/11/D204BB8F-C545-4A75-A8AC-8DED81D4988E.jpg

phucphamh
11-09-2020, 09:17 AM
https://i.imgur.com/qplu02Y.jpg

phucphamh
11-09-2020, 12:51 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/11/1344F429-4CB6-4D57-8ED5-19C8E76CB9F1.jpg

phucphamh
11-09-2020, 06:24 PM
https://i.imgur.com/ootd5QQ.jpg

phucphamh
11-09-2020, 10:41 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/11/AA2A3A7C-D78E-4CD7-890C-2E25DCC08F23.jpg

phucphamh
12-09-2020, 05:14 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/F80B71D8-60BA-4CD1-AB10-8071753ED5BC.jpg

phucphamh
12-09-2020, 05:15 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/10720E3E-635F-4C65-BC0C-433F486E5C8F.jpg

phucphamh
12-09-2020, 05:19 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/2B94A8AD-8F06-4F80-A3EE-084C0895998E.jpg

phucphamh
12-09-2020, 11:36 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/792EE228-27B2-4645-AA0D-F75FECD292ED.jpg

phucphamh
12-09-2020, 02:07 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/02C9FDA9-682E-4787-8DC0-2B2948222580.jpg

phucphamh
12-09-2020, 08:30 PM
https://i.imgur.com/Fw4sDUM.jpg

phucphamh
12-09-2020, 10:22 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/21F876C6-2034-4B8B-B07C-E7E50C7D2848.jpg

phucphamh
12-09-2020, 11:45 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/12/191D589F-3D5B-4431-941F-47E4D3D5EA50.jpg

phucphamh
13-09-2020, 04:59 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/4BC6A63E-3C53-4F1B-984A-BADACB4CB4CA.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:01 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/E33359DA-9E98-40A2-B5F9-18DCD37F6853.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/271B6F0D-258B-46E8-BB41-926EF9A8FFEC.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:10 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/F160938E-F2A0-42FD-B8B8-9F16C5DA998B.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:16 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/42917F63-A810-4717-94DE-27A04C22160C.jpg

phucphamh
13-09-2020, 01:00 PM
https://i.imgur.com/poky9YG.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:09 PM
https://i.imgur.com/iWuVn22.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:09 PM
https://i.imgur.com/R4PrzSi.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:12 PM
https://i.imgur.com/ULUBHWB.jpg

phucphamh
13-09-2020, 05:13 PM
https://i.imgur.com/b4lkXdG.jpg

phucphamh
13-09-2020, 06:08 PM
https://i.imgur.com/F3WVthS.jpg

phucphamh
13-09-2020, 08:51 PM
https://i.imgur.com/c39l5UA.jpg

phucphamh
13-09-2020, 10:37 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/13/125CDACE-8D91-407C-8FA0-69E005D46F7E.jpg

phucphamh
14-09-2020, 04:59 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/14/92371F02-4E71-463E-93C6-EFEAFDB36E49.jpg

phucphamh
14-09-2020, 05:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/14/F9BB8012-E384-49B1-91C1-8CB988258C83.jpg

phucphamh
14-09-2020, 11:26 AM
https://i.imgur.com/vkP9pQm.jpg

phucphamh
14-09-2020, 02:38 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/14/B513D27C-09A7-4BB9-A571-B1B7A9E362F2.jpg

phucphamh
14-09-2020, 03:15 PM
https://i.imgur.com/mON3Mn2.jpg

phucphamh
14-09-2020, 07:38 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/14/EA2F7ADD-E25D-45B2-AB03-F821F9985B9D.jpg

phucphamh
14-09-2020, 09:51 PM
https://i.imgur.com/Oa0wXuf.jpg

phucphamh
15-09-2020, 09:09 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/15/7A284C4F-A19D-4825-8841-CEA0DE49BD89.jpg

phucphamh
15-09-2020, 09:26 AM
https://i.imgur.com/ZFzev4I.jpg

phucphamh
15-09-2020, 10:32 AM
https://i.imgur.com/zklgFCW.jpg

phucphamh
15-09-2020, 12:20 PM
https://i.imgur.com/H0lki0d.jpg

phucphamh
15-09-2020, 04:44 PM
https://i.imgur.com/lGWU4L9.jpg

phucphamh
15-09-2020, 05:33 PM
https://i.imgur.com/vHz2tLr.jpg

phucphamh
15-09-2020, 05:40 PM
https://i.imgur.com/jMzaFhr.jpg

phucphamh
15-09-2020, 07:56 PM
https://i.imgur.com/pFmpnTu.jpg

phucphamh
15-09-2020, 10:29 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/15/EC9B5EB5-507D-4E9E-8B48-C1318DEFA576.jpg

phucphamh
16-09-2020, 06:46 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/3618001C-FBB8-4A5A-8F35-31D9F5624CA0.jpg

phucphamh
16-09-2020, 07:12 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/4E99362C-A381-4BAE-9E15-4FE8A06BDEBA.jpg

phucphamh
16-09-2020, 08:32 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/8F0C7FD0-59EC-4288-9712-7E39EA696CB0.jpg

phucphamh
16-09-2020, 09:57 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/A1B14F7F-C564-4D76-8E53-C85AC75517AC.jpg

phucphamh
16-09-2020, 10:26 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/6F2A63BA-B48E-40E5-B5FB-8FE1EC8CCF88.jpg

phucphamh
16-09-2020, 02:47 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/93267271-BDEE-431B-9A26-C44542A418F2.jpg

phucphamh
16-09-2020, 05:33 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/3D703514-5AB5-4B75-81BD-FED19E385F49.jpg

phucphamh
16-09-2020, 07:58 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/3053A12F-6341-4042-A2D8-33E930802720.jpg

phucphamh
16-09-2020, 08:07 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/8E70236F-3D1C-43BA-8F58-74B735A72329.jpg

phucphamh
16-09-2020, 08:55 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/16/1695276B-81EB-4512-A48D-1A5AB5B31088.jpg

phucphamh
16-09-2020, 09:46 PM
https://i.imgur.com/cmrOKfz.jpg

phucphamh
16-09-2020, 09:52 PM
https://i.imgur.com/x0Qlkcl.jpg

phucphamh
16-09-2020, 09:55 PM
https://i.imgur.com/zBwqr92.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:23 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/17/0482112A-6C74-416D-9C24-D8033D2625E5.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:38 AM
https://i.imgur.com/r38Mmj0.jpg

phucphamh
17-09-2020, 03:17 PM
https://i.imgur.com/1uv5ycu.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:16 PM
https://i.imgur.com/Zada7vC.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:22 PM
https://i.imgur.com/85iXBgC.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:26 PM
https://i.imgur.com/ajTzxxm.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:27 PM
https://i.imgur.com/QLipfux.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:31 PM
https://i.imgur.com/QiyTtar.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:41 PM
https://i.imgur.com/t95SdzW.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:41 PM
https://i.imgur.com/lqUeqeP.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:45 PM
https://i.imgur.com/4B2azJI.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:46 PM
https://i.imgur.com/J7sTvEy.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:49 PM
https://i.imgur.com/K1Hiybb.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:49 PM
https://i.imgur.com/qatHlxj.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:52 PM
https://i.imgur.com/DnJeYNQ.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:54 PM
https://i.imgur.com/vOKka0j.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:56 PM
https://i.imgur.com/N0w5PDx.jpg

phucphamh
17-09-2020, 05:57 PM
https://i.imgur.com/DbZ6ow2.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:10 PM
https://i.imgur.com/By7AF7N.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:11 PM
https://i.imgur.com/gbqnhUc.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:16 PM
https://i.imgur.com/8FPqttP.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:16 PM
https://i.imgur.com/KsMSgfb.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:20 PM
https://i.imgur.com/StIr2lY.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:21 PM
https://i.imgur.com/UCrp5J4.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:24 PM
https://i.imgur.com/S0zmK6k.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:24 PM
https://i.imgur.com/v4LaK4f.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:28 PM
https://i.imgur.com/Lzde6Nc.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:29 PM
https://i.imgur.com/5LzI9qo.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:31 PM
https://i.imgur.com/S8PiFl5.jpg

phucphamh
17-09-2020, 06:33 PM
https://i.imgur.com/9IpEaQf.jpg

phucphamh
17-09-2020, 07:45 PM
https://i.imgur.com/pdQLHRu.jpg

phucphamh
17-09-2020, 11:36 PM
https://i.imgur.com/2j5XYwC.jpg

phucphamh
18-09-2020, 04:57 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/AF4EA3E3-228E-4E91-A172-02046A6741DC.jpg

phucphamh
18-09-2020, 05:14 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/C0143D14-31B0-43E3-8AA4-E2623562D35B.jpg

phucphamh
18-09-2020, 05:16 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/7DD00478-BBE7-423C-94F6-D2F54AD346CE.jpg

phucphamh
18-09-2020, 06:05 AM
https://i.imgur.com/GmdJQCN.jpg

phucphamh
18-09-2020, 06:07 AM
https://i.imgur.com/0UHWKeC.jpg

phucphamh
18-09-2020, 07:09 AM
https://i.imgur.com/cL44RN8.jpg

phucphamh
18-09-2020, 07:57 AM
https://i.imgur.com/oMy5UcQ.jpg

phucphamh
18-09-2020, 10:01 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/DDD8599D-4C19-4C75-982D-DE9A5B9EA1B9.jpg

phucphamh
18-09-2020, 11:43 AM
https://i.imgur.com/1dGDBQW.jpg

phucphamh
18-09-2020, 02:59 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/F961F219-90DD-4F6F-999E-83160E8E1F55.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/waF81s)

phucphamh
18-09-2020, 05:32 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/18/861DBA61-A79A-4DC7-8C17-0FF2801BBA02.jpg

phucphamh
19-09-2020, 06:03 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/19/4259F76E-4BB2-4DAE-BF0A-B9393A30E588.jpg

phucphamh
19-09-2020, 07:35 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/19/FE3EF71B-8BCE-4776-8870-39FEB0EFAB42.jpg

phucphamh
19-09-2020, 09:57 AM
https://i.imgur.com/dpLeTPT.jpg

phucphamh
19-09-2020, 03:14 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/19/93E6DF5F-A349-4D41-A88C-5264958B37AF.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wKXAiK)

phucphamh
20-09-2020, 06:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/20/5E0E1275-974D-480E-B95E-7DBF93855AD1.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wdGrn1)

phucphamh
20-09-2020, 02:45 PM
https://i.imgur.com/kQxg30Q.jpg

phucphamh
20-09-2020, 04:26 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/20/779D7DC6-0CA0-45D1-B823-153DA15BDCE5.jpg

phucphamh
20-09-2020, 07:18 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/20/C955F825-1A28-44EF-B973-7772F1F3BC65.jpg

phucphamh
20-09-2020, 07:20 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/20/432EEE95-A027-4EC2-B316-D6BCBF5BEE45.jpg

phucphamh
21-09-2020, 12:00 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/21/B4DA4F30-D773-433C-9B41-8B6B3ECAC963.jpg

phucphamh
21-09-2020, 06:53 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/21/AA61D3AB-3CD4-41A8-ADA5-030D7F12859A.jpg

phucphamh
21-09-2020, 07:32 AM
https://i.imgur.com/A0J2N8X.jpg

phucphamh
21-09-2020, 10:02 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/21/DB4B2A06-4E45-4F70-ADB0-A52B160D47FD.jpg

phucphamh
21-09-2020, 12:07 PM
https://i.imgur.com/gl3XatP.jpg

phucphamh
21-09-2020, 03:01 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/21/67F6744D-3A67-49C3-AA8C-67F365F3F1F9.jpg

phucphamh
21-09-2020, 06:38 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/21/F8E07962-3CCD-4E57-BCB5-31C9A2980706.jpg

phucphamh
21-09-2020, 10:47 PM
https://i.imgur.com/ZgJEge4.jpg

phucphamh
22-09-2020, 06:46 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/22/CE4F4B84-DBD2-4A9B-8882-FBA4D6C9A8EF.jpg

phucphamh
22-09-2020, 09:40 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/22/42B59F55-6326-406F-977F-39108AB11DAC.jpg

phucphamh
22-09-2020, 11:48 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/22/71E9514A-3A32-4D93-93D5-F6C6C45CB56C.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wAQ96w)

phucphamh
22-09-2020, 07:11 PM
https://i.imgur.com/vX4BdPg.jpg

phucphamh
23-09-2020, 06:56 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/23/6C10C103-7119-4388-ACE6-96C73820E9DF.jpg

phucphamh
23-09-2020, 08:08 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/23/FD88B526-5800-49D7-9691-0F77949265CE.jpg

phucphamh
23-09-2020, 11:53 AM
https://i.imgur.com/dEaZLZI.jpg

phucphamh
23-09-2020, 03:34 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/23/798DA31E-ABF4-41C0-982F-4F4D13E2B714.jpg

phucphamh
23-09-2020, 05:15 PM
https://i.imgur.com/pFm7Abf.jpg

phucphamh
24-09-2020, 06:10 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/24/714911D1-979E-4D7A-BE41-B90FC99A510E.jpg

phucphamh
24-09-2020, 12:35 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/24/E5B8D501-B830-4C7B-9D4B-990EDA5D8F1B.jpg

dungta5
24-09-2020, 01:10 PM
Các bác xài d610 rồi cho em hỏi nhờ xíu ạ. Em đang tính mua mà có ông Kieu Truong so sánh với d700. Ông ấy nói xêm xêm nhau. Vậy có nên mua không các bác nhỉ. Hay dành lúa lên d800 luôn ạ

phucphamh
24-09-2020, 07:30 PM
Các bác xài d610 rồi cho em hỏi nhờ xíu ạ. Em đang tính mua mà có ông Kieu Truong so sánh với d700. Ông ấy nói xêm xêm nhau. Vậy có nên mua không các bác nhỉ. Hay dành lúa lên d800 luôn ạ
Mình thì xài D610 từ nào đến giờ, chưa xài d700, d800 hay những đời FF khác nên cũng ko rành, để cho các bác khác dùng rồi vào tư vấn ạ.

https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/24/C67F7E6D-7720-4F25-9457-CF8D34CAE4D7.jpg

phucphamh
25-09-2020, 08:33 AM
https://i.imgur.com/Rxk0NLu.jpg

phucphamh
25-09-2020, 10:24 AM
https://i.imgur.com/kCnJROo.jpg

phucphamh
25-09-2020, 03:48 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/25/61A5E98F-DAF9-45C5-804D-D6B63B9D5F8B.jpg

phucphamh
26-09-2020, 05:22 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/26/4885EA19-F7F4-444C-9500-14BE6B1A5413.jpg

phucphamh
26-09-2020, 08:33 AM
https://i.imgur.com/rooPKem.jpg

phucphamh
26-09-2020, 11:29 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/26/555D2AE0-05F5-4A6B-ADF8-0E6096CC2ED3.jpg

phucphamh
26-09-2020, 08:37 PM
https://i.imgur.com/rmlSsX8.jpg

phucphamh
27-09-2020, 07:11 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/CEE3D1C8-0112-49DE-B43F-87DFFCE7FCBD.jpg

phucphamh
27-09-2020, 02:23 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/015EEF6F-C167-4717-B79F-E869DE70CAB7.jpg

phucphamh
27-09-2020, 04:56 PM
https://i.imgur.com/x75tgUh.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:34 PM
https://i.imgur.com/zbeZeWt.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:43 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/476FB299-34E4-413E-9A55-77F2E96BDB73.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:44 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/20D318D1-1E4C-4D6D-ABAC-1E33A5B252EE.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:48 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/910B3DBD-1A23-4A6B-93D0-28DB8FE2675D.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:49 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/5B3848A0-0240-415B-8E99-EE1EE6C90465.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:54 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/BC257066-BB9C-464C-81DB-598374CAF4AF.jpg

phucphamh
27-09-2020, 08:56 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/F182B461-CA1A-4DD0-AE76-80952F6C2DC1.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wbxSfG)

phucphamh
27-09-2020, 09:00 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/BC291975-934C-416E-B4DE-83E668490F2B.jpg

phucphamh
27-09-2020, 09:09 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/8ADD6210-FA7D-4628-AAD4-01F44350DF12.jpg

phucphamh
27-09-2020, 09:47 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/DF8EC0FA-C787-44BF-8359-AD774E4D98E2.jpg

phucphamh
27-09-2020, 09:49 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/27/57378663-059C-4F39-B9B0-8CB3B7B52C37.jpg

phucphamh
28-09-2020, 06:47 AM
https://i.imgur.com/Y0DxrbG.jpg

phucphamh
28-09-2020, 06:48 AM
https://i.imgur.com/n5q3dNq.jpg

phucphamh
28-09-2020, 09:22 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/28/118B5CF0-0CBF-4740-971C-45212479B18C.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/wbyaFm)

phucphamh
28-09-2020, 12:08 PM
https://i.imgur.com/RfrwCXH.jpg

phucphamh
28-09-2020, 03:16 PM
https://i.imgur.com/OWkKjpR.jpg

phucphamh
28-09-2020, 10:31 PM
https://i.imgur.com/JN338fr.jpg

phucphamh
28-09-2020, 10:32 PM
https://i.imgur.com/gNMwles.jpg

phucphamh
28-09-2020, 10:34 PM
https://i.imgur.com/ueorNW7.jpg

phucphamh
29-09-2020, 05:25 AM
https://i.imgur.com/R29dHVX.jpg

phucphamh
29-09-2020, 05:27 AM
https://i.imgur.com/QUCRiCX.jpg

phucphamh
29-09-2020, 08:12 AM
https://i.imgur.com/BcuuGZM.jpg

phucphamh
29-09-2020, 02:03 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/29/12A98824-8C92-4488-9D6F-6AA5CFDFE455.jpg

phucphamh
29-09-2020, 06:45 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/29/CC93009F-F253-4491-8315-E8AAAD7CF638.jpg

phucphamh
29-09-2020, 10:51 PM
https://i.imgur.com/5446EAL.jpg

phucphamh
29-09-2020, 10:51 PM
https://i.imgur.com/io1iP5g.jpg

phucphamh
30-09-2020, 05:11 AM
https://i.imgur.com/LLQkQwc.jpg

phucphamh
30-09-2020, 01:20 PM
https://i.imgur.com/xiwkxap.jpg

phucphamh
30-09-2020, 04:10 PM
https://i.imgur.com/uJiMW43.jpg

phucphamh
30-09-2020, 08:26 PM
https://i.imgur.com/vGYYtsN.jpg

phucphamh
30-09-2020, 11:19 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/09/30/C8517D66-BE89-437B-B7E1-C44A7CC7D675.jpg

phucphamh
01-10-2020, 05:12 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/7B510028-E9E9-4967-B713-74B2E0F85149.jpg

phucphamh
01-10-2020, 07:23 AM
https://i.imgur.com/QqYVz6W.jpg

phucphamh
01-10-2020, 07:32 AM
https://i.imgur.com/RtKHSwJ.jpg

phucphamh
01-10-2020, 03:06 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/36AC0203-359B-44E9-80B4-60E06F902A4F.jpg

phucphamh
01-10-2020, 04:48 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/E90837D2-869F-43E1-B142-CEA3BB1A9FF7.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zcsKmj)

phucphamh
01-10-2020, 05:34 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/CAEE2FD4-B24F-42A5-9E6C-0E983F938D84.jpg

phucphamh
01-10-2020, 05:43 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/159BC4E5-8A34-423A-9ED5-85449BB50033.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zcuWqs)