@hiendiep: cháu t hích tấm 2358.7
@duahau: chúc mừng chú, đọc thích nhỉ
@vietthin: sen đẹp lắm, tiếc gì nữa