em thì toàn khép khẩu thôi trigger ttl hss đắt lòi