Đúng là thành viên sạch nhất thế giới cảnh rất đẹp và trong lành.