BQT nhắc nhở hoài , post ảnh để link thì chịu khó để là ảnh link vào forum. Mấy dòng chữ in đỏ cũng không thèm đọc, post gần cả chục cái một lúc. XL PM cho rồi cũng đi mất tiêu luôn.

XL nhắc lại nếu post vào gallery để link thì cần link trong vòng 15 phút gì đó, tiêu đề để là ảnh link . Bất cứ loạt nào có tựa như là test1, test2, test3 hay p1,p2,p3, etc gì đó mà không chịu link vào forum sau 15-30 phút hoặc XL thấy tác giả offline và bỏ đi làm chuyện khác sẽ bị xóa , các bác vui lòng không kêu ca.

XL