Ghềnh Đá Bàn Than, một thắng cảnh còn bị bỏ quên (may là thế) của xứ Quảng

Maxxum 9, Quantaray 18f3.5, Ektar 100