Sông Hương Núi Ngự - view nhìn từ Chùa Thiên Mụ (T06-2014)
Chùa Thiên Mụ

Fuji GF670/Ektar100