mính rất thích tone và cái noise của tấm cuối , nhìn đã lắm bác .