Hix bác chụp giống như chụp bằng điện th oạidi đnộg quá à