Em có 2 tấm chụp bữa lang thang vô NVH Lao động TP HCM đường NTMK
Xin các bác góp ý. TKSVả đây