em đề nghị mod xóa topic này, bác ấy xóa hình rồi thì cũng nên cho topic đi theo hình luôn