Còn đây là video quay ban ngày với Picture Profile S-cinetone, video 4K 10 bit 4.2.2