Cũng muốn cõng lém bác mà mod chê già quá nên không chịu, hehe.

#751