@langthangsg06: Khu em chiều nay dở phong tỏa rồi...Mà không biết vui được mấy ngày.

IMG_20210930_155230E by Sau No, on Flickr