Mình cần bán lại 2 bộ đèn chụp Studio Bowens 400 + Chân Đèn và Softbox.