Em đang phân vân giữa 50 230 và 55 200. Nhờ các bán hỗ trợ tư vấn ạ.