Phải vậy chứ, báu gì mấy thằng này! Phải thượng tôn pháp luật và không ai, kể cả đảng viên ở bất cứ chức vụ nào cũng không thể ngồi trên pháp luật. Nhưng chưa xong đâu, còn xem hình phạt ra sao đã. Đánh phủi bụi hoặc giáng chức khi nó đã về hưu? Tù tại gia một hai tuần, một tháng? Hình phạt cho đảng viên nó khác hình phạt cho cả thiên hạ không đảng viên.