Mà Tây nó cũng nhẹ dạ. HDV đưa con ốc ra và ba hoa bảo là áp vào tai sẽ nghe tiếng rì rào sóng biển, nói kiểu như tiên tắm ở VN. Thế mà ai cũng truyền tay con ốc để thử.

DMQ_0942 by Dat's Photos, on Flickr