Thi thoảng nhận lịch chụp của Agoda, Ctrip, nay rảnh rỗi ngồi up ít ảnh share với mọi người.
AE có thể xem thêm trong Album trên Flickr nhé.

https://www.flickr.com/photos/64587621@N07/

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr

Apartment from Artemis Lê Trọng Tấn by break_away: 091 541 1515, on Flickr