Mem mới. Sau đây xin giới thiệu được góp vui 1 số ảnh mới chụp áo dài tại Sài Gòn - Quận 1.

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại đây.

https://www.facebook.com/ItMrTrung
#1:#2:#3:#4:#5:#6:#7: