Em cũng mới mua 1 chiếc xe gấp, chạy điện, RAD bike. Vì đôi khi chụp hình máy bay cần lên chỗ cao, địa hình phức tạp (đá, sỏi, xa) nên xe điện là hợp lý, nhất là gấp lại được, bỏ vào trong xe khỏi mắc công gắn cái bike rack vào.

Hôm bữa chạy chiếc này từ ngang mặt sông lên, độ cao cỡ 300m, toàn đá trên đường lên.

20210930_124156 by kevinle4230, on Flickr

Nhờ lên cao mới chộp được tấm này

K1008112-Edit by kevinle4230, on Flickr