Bình thường chụp cũng chán lắm mà hôm nay xuất thần được mấy tấm nhìn ảo vcl, cam thường không qua app nhé a e )
Em lính mới chưa có kinh nghiệm a e đừng gạch đá nhé :3