Pen F + Laowa 7.5mm F2

Không có tiêu đề by huyquantic, trên Flickr