Em tưởng cứ đầu tư súng ống xịn là ra kết quả xịn, hoặc chưa xịn thì lấy số lượng đè chất lượng ví dụ cao thủ thì 1000 ảnh là chọn được album 400 ảnh, mình cứ chơi 10,000 ảnh mà chọn 200 ảnh thôi, đầu tư máy móc max binh là được