Tết đi chợ hoa và gói bánh tét cùng gia đình, bạn bè.

39.
Google Pixel2 XL - Others by Nam Ngo, on Flickr

40.
Google Pixel2 XL - Others by Nam Ngo, on Flickr