Cũng mới đảo 1 vòng eu như bác Thierry ;)
vài hình góp vui!
_8502996 by arch Phuc, trên Flickr
_8503397 by arch Phuc, trên Flickr
_8503025 by arch Phuc, trên Flickr
_8501866 by arch Phuc, trên Flickr
_8501547 by arch Phuc, trên Flickr