Dạ em cũng muốn đi lắm nhưng không có thì giờ và bác Trump chưa ủng hộ , hehehe.