Em nghĩ là nên tìm mua những lén chất lượng tốt của Min và chơi Min nên sưu đủ bộ nhà Beer 3570f4 macro, 70210f4 macro, 75300 macro tương ứng với little beer, beercan, và bigbeer.